Sähkönsiirron hinnastot


Kemin Energia ja Vesi Oy vastaa sähkönsiirrosta Kemissä. Sähkön siirtomaksuilla katetaan verkoston rakentaminen, huoltaminen, peruskorjaus, vikojen korjaus ja tarkastaminen sekä häiriötilanteiden varalta ylläpidettävä ympärivuorokautinen päivystys. Näin taataan luotettava sähkönjakelu asiakkaille.

Siirtohintoihin sisältyy myös kantaverkkoyhtiöille maksettavat korvaukset sekä valtiolle tilitettävät arvonlisä- ja energiavero, joihin jakeluyhtiö ei voi vaikuttaa. Sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto.

Sopimus- ja toimitusehdot

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).