Veden laadun tarkkailu

Tarkkailemme veden laatua kunnan terveysvalvonnan kanssa yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelmassa on huomioitu talousvedestä ja valvontatutkimusohjelmista annettu asetus, EU:n direktiivi sekä veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointi.

Valvontatutkimusohjelma koostuu talousveden käyttötarkkailusta ja viranomaistarkkailusta. Käyttötarkkailu pitää sisällään 274 näytettä ja viranomaisvalvonta 14 näytettä. Vesinäytteitä otetaan koko kaupungin alueelta. Kohteina ovat julkiset rakennukset, palvelutalot, lastentarhat, teollisuuslaitokset sekä yksityiset asunnot. Uusimmat tulokset ovat avattavissa sivun alaosasta.

Terveydensuojelulain 20 § mukaan talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Riskinarviointi on tehtävä toiminnan harjoittajien ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. Kemin Energia ja Vesi Oy on tehnyt riskinarvioinnin Maailman terveysjärjestön (WHO) suositteleman Water Safety Plan -suunnitteluperiaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 22.5.2018.

Riskienarvioinnin perusteella Kemin Energia ja Vesi Oy:n jakamaan talousveteen kohdistuvat riskit liittyvät lähinnä pohjavesialueilla tapahtuvaan toimintaan, vesisäiliöihin sekä vesijohtoverkostoihin. Kemin Energia ja Vesi Oy on tehnyt laajan riskikartoituksen sekä määrittänyt tarvittavat riskien hallintamenetelmät oman organisaation, Meri-Lapin Vesi Oy:n sekä viranomaisten välisenä yhteistyönä. Ajoksen pohjavesialueella seurataan päättyneen maa-ainesottotoiminnan, vanhan kaatopaikan, liikenteen ja asutusten jätevesien mahdollisia vaikutuksia ympäristöön. Myös Meri-Lapin Vesi Oy seuraa säännöllisesti omien pohjavedenottamoiden veden laatua vesiturvallisuuden ja veden korkean laadun takaamiseksi. Näin ollen Kemiin toimitetun veden laatua tarkkaillaan aina pohjaveden muodostumisalueilta veden luovutuspisteille asti.

Talousveden laatu

 

Viranomaistarkkailun tulokset

Yhteenveto 2023
Yhteenveto 2022

 

Käyttötarkkailun tulokset

Yhteenveto 2023
Yhteenveto 2022

maaliskuu 2024
huhtikuu 2024
maaliskuu 2024
helmikuu 2024
tammikuu 2024
joulukuu 2023