Veden laadun tarkkailu

Tarkkailemme veden laatua kunnan terveysvalvonnan kanssa yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelmassa on huomioitu talousvedestä ja valvontatutkimusohjelmista annettu asetus, EU:n direktiivi sekä veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointi.

Valvontatutkimusohjelma koostuu talousveden käyttötarkkailusta ja viranomaistarkkailusta. Käyttötarkkailu pitää sisällään 274 näytettä ja viranomaisvalvonta 14 näytettä. Vesinäytteitä otetaan koko kaupungin alueelta. Kohteina ovat julkiset rakennukset, palvelutalot, lastentarhat, teollisuuslaitokset sekä yksityiset asunnot. Uusimmat tulokset ovat avattavissa sivun alaosasta.

Terveydensuojelulain 20 § mukaan talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Riskinarviointi on tehtävä toiminnan harjoittajien ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. Kemin Energia ja Vesi Oy on tehnyt riskinarvioinnin Maailman terveysjärjestön (WHO) suositteleman Water Safety Plan -suunnitteluperiaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 22.5.2018.

Riskienarvioinnin perusteella Kemin Energia ja Vesi Oy:n jakamaan talousveteen kohdistuvat riskit liittyvät lähinnä pohjavesialueilla tapahtuvaan toimintaan, vesisäiliöihin sekä vesijohtoverkostoihin. Kemin Energia ja Vesi Oy on tehnyt laajan riskikartoituksen sekä määrittänyt tarvittavat riskien hallintamenetelmät oman organisaation, Meri-Lapin Vesi Oy:n sekä viranomaisten välisenä yhteistyönä. Ajoksen pohjavesialueella seurataan päättyneen maa-ainesottotoiminnan, vanhan kaatopaikan, liikenteen ja asutusten jätevesien mahdollisia vaikutuksia ympäristöön. Myös Meri-Lapin Vesi Oy seuraa säännöllisesti omien pohjavedenottamoiden veden laatua vesiturvallisuuden ja veden korkean laadun takaamiseksi. Näin ollen Kemiin toimitetun veden laatua tarkkaillaan aina pohjaveden muodostumisalueilta veden luovutuspisteille asti.

Talousveden laatu

 

Viranomaistarkkailun tulokset

Yhteenveto 2020
Viranomaisvalvonta vko 4/2021
Viranomaisvalvonta vko 12/2021
Viranomaisvalvonta vko 20/2021
Viranomaisvalvonta vko 28/2021

Käyttötarkkailun tulokset

Yhteenveto 2020
Tammikuu 2021
Helmikuu 2021
Maaliskuu 2021
Huhtikuu 2021
Toukokuu 2021
Kesäkuu 2021
Heinäkuu 2021
Elokuu 2021
Syyskuu 2021