Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Kemin Energia ja Vesi Oy
PL 1100
94701 Kemi
p. 016 259 303
Y-tunnus 1571467-1

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:
asiakaspalvelu@kenve.fi

2. Rekisterin nimi

Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteriin on rekisteröity kaikki Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakkaat.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kemin Energia ja Vesi Oy:n nykyisten ja entisten asiakkaiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 – Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja palvelujen tarjoamiseen
 – sopimussuhteen hoitamiseen
 – maksujen vastaanottoon, valvontaan ja perintään
 – tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
 – asiakasviestintään

4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme rekisteriin seuraavia tietoja:

  nimi
henkilötunnus / y-tunnus
yhteyshenkilön tai edustajan nimi
puhelinnumero
sähköpostiosoite
osoitteet: postiosoite, laskutusosoite, e-laskuosoite, verkkolaskuosoite
pankkitiedot
asiakasnumero, onlinepalvelun käyttäjätunnus

  käyttöpaikan osoite
käyttöpaikan käyttötarkoitus
pinta-ala ja tilavuustiedot
liittymän tekniset tiedot

  energian ja veden kulutustiedot
käyttöpaikan laitetiedot

  sopimus ja sen kohde
sopimuksen voimassaoloaika
sopimuksen hinnat
laskutuksen perusteet
maksukäyttäytyminen

  asiakasyhteydenotot, Kemin Energia ja Vesi Oy:n toimipisteissä on nauhoittava kameravalvonta, Kalkkinokantie 5, 94701 ja Karjalahdenkatu 2, 94600 Kemi.
Wattivahtien lainaustiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsiassa rekisteröidyltä itseltään sopimusten, tilausten ja asiakasyhteydenottojen yhteydessä sekä asiakkaan kohteisiin asennetuilta energia- ja vesimittareilta saaduilla käyttötiedoilla.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän konserniyhtiöille, viranomaisille ja sähkömarkkinoiden osapuolille sähkömarkkina- ja muun lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

7. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

8. Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3. määriteltyjen tarpeiden toteuttamiseksi.
Säilytysaikoihin vaikuttavat esim. kuluttaja asiakkaan laskutuksen oikaisuvelvoite kymmenen vuotta ja kirjanpitolaki.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekistereiden tiedot on suojattu salasanoin, palomuurein, käyttöoikeuksin sekä muin tarpeellisin teknisin keinoin. Käyttöoikeus tietoihin on Kemin Energia ja Vesi Oy:n henkilökunnalla tai sen sopimuksin valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Paperiaineistoa säilytetään rekisterinpitäjän tiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

Kemin Energia ja Vesi Oy edellyttävät henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 1 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta kohdassa 1 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteyttä kohdassa 1 ilmoitettuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.