Jätevesien käsittely


Peurasaaren jätevedenpuhdistamo Kemissä on ollut toiminnassa vuodesta 1982. Suunnittelu aloitettiin 1970-luvun lopulla ja puhdistamo otettiin käyttöön 29.1.1982. Suunnittelu tapahtui yhteistyössä neuvostoliittolaisen Giprokommunvodokanalin kanssa.

Puhdistamo on perinteinen biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Puhdistusprosessi sisältää välppäyksen, hiekanerotuksen, esiselkeytyksen, biologisen ilmastusosan ja jälkiselkeytyksen. Välppäyksessä poistetaan roskat ja muu liukenematon tavara jätevedestä. Välppäyksen jälkeen jätevedestä poistetaan fosfori lisäämällä ferrisulfaattia. Hiekanerotuksessa erotellaan mahdollisesti viemäreihin joutunut hiekka jätevedestä. Esiselkeytyksessä poistetaan laskeutuvia kiintoaineita (eli lietettä). Kiintoaines siirretään sakeuttamisaltaaseen ja jätevesi siirtyy ilmastukseen. Ilmastuksessa jäteveteen pumpattava ilma mahdollistaa biologisen puhdistuksen. Jälkiselkeytyksessä poistetaan viimeisetkin kiintoaineet jätevedestä. Jälkiselkeytyksen jälkeen jätevesi on puhdistettu. Puhdistettu jätevesi johdetaan mereen 400 metrin pituisella purkuputkella. Puhdistusprosessissa syntyvä liete kuivataan lietelingolla ja kuivattu liete kuljetetaan Tornioon Perämeren Jätehuolto Oy:n jätekeskus Jäkälään kompostoitavaksi. Valmis komposti täyttää lannoitelain vaatimukset ja jäteyhtiö myy kompostimultaa viherrakentamiseen.

Puhdistamon purkuvesistön eli Kemin edustan merialueen tilaa tarkkaillaan Kemin Energia ja Vesi Oy:n ja Kemin metsäteollisuusyritysten toimeksiannosta tehtävänä yhteistarkkailuna. Vuosittain veden laadun ajallista vaihtelua tarkkaillaan 15 kertaa kahdella purkualueiden läheisyydessä sijaitsevalla havaintopaikalla ja alueellista vaihtelua kolme kertaa vuodessa 12 havaintopaikalla. Kemin Energia ja Vesi Oy:n ja teollisuusyritysten ravinnekuormitus on ollut viime vuosina vain 4-6 prosenttia Kemijoen ravinnevirtaamista. Jätevesien vaikutuksia on ollut havaittavissa lähinnä talvella huhtikuisissa mittauksissa heikentyneenä happitilanteena, ja kohonneina väri- sekä CODMn –arvoina ja ravinnepitoisuuksina. Kemin edustan merialueen veden laatu on kuitenkin parantunut viime vuosina teollisuuden ja yhdyskunnan jäteveden käsittelyjen tehostumisen myötä.