Vedenhankinta


Kemin Energia ja Vesi Oy jakaa asiakkailleen hyvälaatuista luonnon pohjavettä. Suurin osa eli noin 92 % vedestä ostetaan Meri-Lapin Vesi Oy:ltä, joka on alueen kuntien (Ke­mi, Tornio, Keminmaa ja Tervola) omistama vedenhankinta- ja tukkumyyntiyhtiö. Meri-Lapin Vesi Oy:llä on pohjavedenottamoita kaikkien osakaskuntien alueella. Kemissä nautittu vesi on pääosin peräisin Tervolan Kauvonkankaan ja Anttilankankaan pohjavesialueilta sekä Kemin Länkimaan pohjavesialueelta. Lisäksi Kemin Energia ja Vesi Oy:llä on omaa veden tuotantoa Kemin Ajoksessa, jossa sijaitsevasta pohjavedenottamosta pumpataan jakeluverkostoon noin 8 prosenttia kemiläisten vedentarpeesta.

Pohjaveden hyvän laadun ansiosta Kemiin toimitetun veden käsittely on varsin vähäistä ja yksinkertaista. Meri-Lapin Vesi Oy:n Tervolasta ottama vesi voidaan pumpata Kemin Energia ja Vesi Oy:n jakeluverkostoon lähes sellaisenaan, siihen ainoastaan lisätään vähäinen määrä natriumhypokloriittia veden hygieenisyyden varmistamiseksi jakeluverkostossa. Kemin Länkimaan pohjavesissä on rautaa ja mangaania, jota poistetaan vedestä Meri-Lapin Vesi Oy:n vedenkäsittelylaitoksella Keminmaan Lautiosaaressa.

Veden laatua seurataan säännöllisesti Kemin Energia ja Vesi Oy:n vesijohtoverkostossa ja Meri-Lapin Vesi Oy:n pohjavedenottamoilla ja käsittelylaitoksella terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusohjelman mukaiset vesianalyysit teetetään ulkopuolisessa ja akkreditoidussa vesilaboratoriossa. Lisäksi Kemin Energia ja Vesi Oy suorittaa omaa käyttötarkkailua omassa vesilaboratoriossaan.

Vuonna 2016 ulkopuolisessa vesilaboratoriossa analysoitiin viranomaistarkkailun 11 vesinäytettä ja em. näytteistä tehtiin 150 vesianalyysiä. Omassa vesilaboratoriossa analysoitiin käyttötarkkailun 68 vesinäytettä ja näytteistä tehtiin 1020 vesianalyysiä. Jaettu vesi oli laadultaan hyvää, ja sen laatu täytti kaikki sosiaali- ja terveysministeriön antamat laatuvaatimukset ja – suositukset. Kyseiset vaatimukset ja suositukset perustuvat Euroopan unionin neuvoston 3.11.1998 antamaan direktiiviin. Talousvedellä on mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja – tavoitteet eli vedessä ei saa olla myrkyllisiä alkuaineita, kemiallisia yhdisteitä, bakteereja, viruksia, levää tai muita vastaavia terveydelle haitallisia aineita. Kaikki Kemin Energia ja Vesi Oy:n putkiasentajat ja vedenjakelun parissa työskentelevät henkilöt ovat suorittaneet vesihygieenistä osaamista osoittavan vesityökortin. Osaamisvaatimukset on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 1351/2006.